මාධ්‍ය හමු

Media Briefing by Spokesperson: 24 June 2014

 Audio at Sound Cloud   Video at YouTube  Media Briefing: Wednesday 24 June 2015 Full Transcript below Remarks to Media: (In Sinhala)  මිත්‍රවරුණි, අද අපි මේ මාධ්‍ය හමුව සාමාන්‍ ...

Close