ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඕමානයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඕමානයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

ඕමාන සුල්තාන් රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන කොළඹ සිටින අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති ඕමාන තානාපතිවරයා වශයෙන් අහ්මඩ් අලි සයීඩ් අල් රශ්ඩි මැතිතුමා පත් කොට ඇත. එතුමා 2022 නොවැම්බර් 11 වැනි දින පෙ.ව. 10.00 ට කොළඹ 01 පිහිටි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වෙත සිය අක්තපත්‍ර පිළිගැන්වී ය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

කොළඹ

2022 නොවැම්බර් 11 වැනි දින

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close