ශ්‍රී ලංකාව සඳහා බෙල්ජියම් රාජධානියේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා බෙල්ජියම් රාජධානියේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

බෙල්ජියම් රාජධානියේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින බෙල්ජියම් රාජධානියේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ඩිඩියර් වැන්ඩර්හැසල්ට් මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ජූනි 30 වැනි දින පෙ.ව. 10.00 ට මහනුවර පිහිටි ජනාධිපති මන්දිරයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වෙත සිය අක්තපත්‍ර පිළිගැන්වී ය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

කොළඹ

2023 ජූලි 01 වැනි දින​

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close