විවිධ

වෙනත් ගැටළු

සත්‍ය බවට සහතික කිරීම, නැවත සියරට පැමිණවීම, මරණ සහ වන්දි යන විෂය පථයට අයත් නොවන කොන්සියුලර් ස්වභාවයක් ගන්නා වෙනත් ගැටළු.

සම්බන්ධ කරගැනීමේ තොරතුරු

    • කොන්සියුලර් අංශය

දෙවැනි මහල, සෙලින්කෝ ගොඩනැගිල්ල

කොළඹ 01

දුරකතන : 011 – 2338843, 011 – 7101162

ෆැක්ස් : 011 – 2473899

විද්‍යුත් තැපෑල : consular@mfa.gov.lk

    • ප්‍රාදේශීය කොන්සියුලර් කාර්යාලය – යාපනය

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

නුවර පාර

යාපනය

දුරකතන : 021 – 2215972

ෆැක්ස් : 021 – 2215970

විද්‍යුත් තැපෑල : jaffna.consular@mfa.gov.lk

සත්‍යාපන කටයුතු සඳහා කලින් වේලාවක්  වෙන්කරවා ගැනීම

කොන්සියුලර් (ප්‍රදූත) කටයුතු අංශය
දෙවැනි මහල,
සෙලින්කෝ ගොඩනැඟිල්ල

ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන :
+94 112 338 812 / +94 112 446 302
ෆැක්ස් : +94 112 473 899
විද්‍යුත් තැපෑල : consular@mfa.gov.lk

Close