පොලිස් ස්ථාන මඟින් නිකුත් කරනු ලබන පොලිස් වාර්තා

  • සියළුම පොලිස් වාර්තා ‘පොලිස් 423’ ආකෘති පත්‍රයට අනුකූලව සකස් කළ යුතු අතර, වෙනත් ලිපි ශීර්ෂ යටතේ සකස් කරනු ලබන ලියවිලි භාරගනු නොලැබේ.
  • අදාළ වාර්තා ලබාගැනීම සඳහා පොලිස් ස්ථානයට මුදල් ගෙවූ ‘පොදු 172’ ලදු පත්‍රයේ මුල් පිටපතද ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • අයැදුම්කරුගේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, දිනය, යොමුකළ යුතු ලිපිනය, පොලිස් වාර්තාව මඟින් ආවරණය වන කාලසීමාව, පොලිසියේ අදාළ බලයලත් නිලධාරියාගේ අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව පැහැදිලිව සහ නිවැරදිව පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තාවේ සඳහන් විය යුතුය.

සත්‍යාපන කටයුතු සඳහා කලින් වේලාවක්  වෙන්කරවා ගැනීම

කොන්සියුලර් (ප්‍රදූත) කටයුතු අංශය
දෙවැනි මහල,
සෙලින්කෝ ගොඩනැඟිල්ල

ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතන :
+94 112 338 812 / +94 112 446 302

ෆැක්ස් : +94 112 473 899
විද්‍යුත් තැපෑල : consular@mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close