කොන්සියුලර් (ප්‍රදූත) කටයුතු

කොන්සියුලර් (ප්‍රදූත) කටයුතු අංශය

දහසයවන මහල, “සුහුරුපාය”
ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර
බත්තරමුල්ල,

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතන :+94 112 338 812 / +94 112 446 302

ෆැක්ස් : +94 112 473 899

විද්‍යුත් තැපෑල :  consular@mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close