කොන්සියුලර් (ප්‍රදූත) කටයුතු

කොන්සියුලර් (ප්‍රදූත) කටයුතු අංශය

දෙවැනි මහල,
සෙලින්කෝ ගොඩනැඟිල්ල
ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතන :
+94 112 338 812 / +94 112 446 302

ෆැක්ස් : +94 112 473 899

විද්‍යුත් තැපෑල :  consular@mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close