කොවිඩ්-19 කේන්ද්‍රස්ථාන ඒකකය

කොවිඩ් -19 කේන්ද්‍රස්ථාන ඒකකය

සෙසු නිලධාරීන්

අංශ ප්‍රධානී - අධ්‍යක්ෂ

නම : එම්.ආර්. කීගල් මහතා
දුරකතනය : +94 117 445 963
විද්‍යුත් තැපෑල: covid.focalpoint@mfa.gov.lk

විමසීම්

නම: මන්ජුලා පෙරේරා මිය
දුරකතනය :+94 117 711 120
විද්‍යුත් තැපෑල : repat.request(at)mfa.gov.lk

ශාඛා ප්‍රධානි

නම: අසන්කා වීරසිංහ මිය
දුරකතනය: +94 117 445 685
විද්‍යුත් තැපෑල:
covid.office(at)mfa.gov.lk

විමසීම්

නම: අමිල පුෂ්පකුමාර මහතා
දුරකතනය :+94 117 711 120
විද්‍යුත් තැපෑල : entry.permission(at)mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close