ඇමතුම් තොරතුරු, ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය

ඇමතුම් තොරතුරු ලේකම්තුමියගේ කාර්යාලය

සෙසු නිලධාරීන්

විදේශ කටයුතු ලේකම්

නම: අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය 
දුරකතන: +94 112 438 263
විද්‍යුත් තැපෑල: sfa(at)mfa.gov.lk

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

නම: දේශානි මේඛලා
දුරකතන: +94 112 438 263 
විද්‍යුත් තැපෑල: diary.sfa(at)mfa.gov.lk

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම: එම්.ආර්. කීගල් මහතා
දුරකතන: +94 112 324 794
විද්‍යුත් තැපෑල: director.sfa(at)mfa.gov.lk

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම: රජ්මි මනතුංග
දුරකතන: +94 112 428 263 
විද්‍යුත්තැපෑල: rajmi.manathunga(at)mfa.lk

Close