ඇමතුම් තොරතුරු, ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය

ඇමතුම් තොරතුරු ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය

සෙසු නිලධාරීන්

විදේශ කටයුතු ලේකම්

නම: අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය 
දුරකතන: +94 112 438 263
විද්‍යුත් තැපෑල:sfa(at)mfa.gov.lk

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

නම: 
දුරකතන:  +94 112 324 794 
විද්‍යුත් තැපෑල:sfa(at)mfa.gov.lk

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම: 
දුරකතන: +94 112 324 794
විද්‍යුත් තැපෑල:dinesha.samarasinghe@mfa.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

නම: 
දුරකතන: +94 112 324 794
විද්‍යුත් තැපෑල: dulanji.herath(at)mfa.gov.lk

Close