ඇමතුම් තොරතුරු, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

ඇමතුම් තොරතුරු, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

සෙසු නිලධාරීන්

පෞද්ගලික ලේකම්

නම: කුමාරි බාලසූරිය මිය
දුරකතන: +94 112 473 539  
ෆැක්ස්: +94 112 454 864
විද්‍යුත් තැපෑල: kumari.balasuriya(at)mfa.gov.lk

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

නම: මහේෂා තුඩුවේවත්ත මිය
දුරකතන: +94 112 338 676
ෆැක්ස්: +94 112 454 864
විද්‍යුත් තැපෑල: manesha.thuduwewatte(at)mfa.gov.lk

මාධ්‍ය ලේකම්

නම: කේ.එම්. දිමිත්‍රි නතාෂා
දුරකතන: +94 112 338 676
විද්‍යුත් තැපෑල: dimithri.nathasha(at)mfa.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

නම: සාවිත්‍රි පානබොක්ක මිය
දුරකතන:     
ෆැක්ස්: +94 112 454 864
විද්‍යුත් තැපෑල:  savitri.panabokke(at)mfa.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

නම: ඩබ්.ඩබ්.සී.එස්.  පෙරේරා මිය
දුරකතන:   
ෆැක්ස්: +94 112 454 864
විද්‍යුත් තැපෑල:  chathuri.perera@mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: හිරුණි විදානගේ
දුරකතන: +94 112 328 040  
ෆැක්ස්: +94 112 454 864
විද්‍යුත් තැපෑල: smrc.bureau(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: හිරුණි විදානගේ
දුරකතන: +94 112 328 040  
ෆැක්ස්: +94 112 454 864
විද්‍යුත් තැපෑල: smrc.bureau@mfa.gov.lk

Close