ඇමතුම් තොරතුරු, ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

ඇමතුම් තොරතුරු ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

සෙසු නිලධාරීන්

පෞද්ගලික ලේකම්

නම:  ඒ. අබේගුණසේකර මහතා
දුරකථන: +94 112 458 274
ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: amarananda.abeygunasekara(at)mfa.gov.lk

මාධ්‍ය ලේකම්

නම: ජයසුරිය උඩුකුඹුර මහතා
දුරකථන: +94 112 338 441
‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: jayasuriya.udukumbura(at)mfa.gov.lk judukumbura(at)gmail.com

මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරි

නම: අජිත් බණ්ඩාර මහතා
දුරකථන: +94 113 421 136
‍‍‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: ajith.bandara(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: අ‍ශෝකි ගුණවර්ධන මිය
දුරකථන: +94 112 445 498
‍‍‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: asoki.gunawardena(at)mfa.gov.lk

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම: චතුර වීරසේකර මහතා
දුරකථන:
+94 112 325 620
ෆැක්ස්: +94 117 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: chathura.weerasekara(at)mfa.gov.lk

ශාඛා ප්‍රධානි

නම: දීපානී ද සිල්වා මිය
දුරකථන: +94 117 445 961
ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: mfa.bureau(at)mfa.gov.lk

Close
Zoom