ඇමතුම් තොරතුරු, ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

ඇමතුම් තොරතුරු ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

සෙසු නිලධාරීන්

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම: එම්.අයි.එම්.රිස්වි මහතා
දුරකථන: +94 112 430 221
‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: mohamed.rizvi(at)mfa.gov.lk 

පෙෘද්ගලික ලේකම්

නම: එම්. ෆයාඩ් බාකිර් මහතා
දුරකථන: +94 117 460 838
‍‍‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: fayadbakir(at)gmail.com 
fayadbakir.cs1(at)mfa.gov.lk
private.secretary(at)mfa.gov.lk

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

නම: උල්පත් උවයිස් මහතා
දුරකථන: +94 117 445 286
‍‍‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල:ulfathuwais(at)gmail.com
                   ulfathuwais.cs2(at)mfa.gov.lk

උපදේශක

නම: ෂමීර් සවාහීර් මහතා
දුරකථන: 
‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල:advisor.fm(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: චරිත් මාරඹේ මහතා
දුරකථන: +94 112 333 296
‍‍‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: charithmarambe.pa(at)mfa.gov.lk

මාධ්‍ය ලේකම්

නම: තාරක මුතුතන්ත්‍රි මහතා
දුරකථන: +94 112 577 757
+94 112 338 441 
‍‍‍ෆැක්ස්: +94 112 430 222
විද්‍යුත් තැපෑල: media.secretary(at)mfa.gov.lk

Close