இலங்கையில் யுனெஸ்கோவின் முதலாவது உலக பாரம்பரியத் தளங்கள்

இலங்கையில் யுனெஸ்கோவின் முதலாவது உலக பாரம்பரியத் தளங்கள்

இலங்கையில் யுனெஸ்கோவின் முதலாவது உலக பாரம்பரியத் தளங்கள்

பாரம்பரிய நகரமான பொலன்னறுவை, பாரம்பரியமிக்க சிகீரியா நகரம் மற்றும் புனித நகரான அனுராதபுரம் போன்ற இலங்கையின் மூன்று கலாச்சாரத் தளங்கள் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரியப் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டன.

இன்று, தம்புள்ளை தங்க விகாரை(1991), காலியின் பழைய நகரம் மற்றும் அதன் வலுவூட்டல்கள்(1988) மற்றும் புனித கண்டி நகரம் (2010) ஆகியவையும், இலங்கையின் மத்திய மலைநாடுகள்(2010) மற்றும் சிங்கராஜா வனவளம்(1988) ஆகிய 2 இயற்கைத் தளங்கள் உள்ளடங்கலாக 6 கலாச்சாரத் தளங்கள் இப் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டன.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close