ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ 13 වැනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ 13 වැනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close
Zoom