සාර්ක් සංවිධානය පිහිටුවෙයි.

සාර්ක් සංවිධානය පිහිටුවෙයි.

සාර්ක් සංවිධානය පිහිටුවෙයි.

1985 දෙසැම්බර් 8 වැනි දින ඪකා නුවරදී රටවල් හතක් විසින් සාර්ක් ප්‍රඥප්තියට අත්සන් තබනු ලැබීමෙන් කලාපීය සහයෝගීතාව සඳහා වූ දකුණු ආසියානු සංවිධානය (සාර්ක්) පිහිටුවනු ලැබිණි. ශ්‍රී ලංකාව එහි ආරම්භක සාමාජිකයෙක් විය.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close