ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ කාබුල් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ කාබුල් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

Please follow and like us:

Close