ඉතිහාසය

ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල

ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල එදා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට හා අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලයට නිවහන වී ඇති ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල, කොළඹ වරාය ආසන්නයේ, ජනාධිපති නිල නිවසට යාබදව පිහිටා ඇත. 1972 වසර දක්වා මෙම ගොඩනැගිල්ල සෙනෙට් ගොඩනැඟිල ...

නිදහසින් පසු කාලය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සබඳතා පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්

වසර  දෙදහසකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ ස්වාධීනව පැවැති නූතන රාජ්‍ය කිහිපය අතුරින් එක් රාජ්‍යයක් වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව විශේෂත්වයක් උසුලයි. එම කාල වකවානුවෙන් වැඩි කාලයක් තුළ, ජාත්‍යන්තර කටයුතු ක් ...

ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල

ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල එදා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට හා අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලයට නිවහන වී ඇති ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල, කොළඹ වරාය ආසන්නයේ, ජනාධිපති නිල නිවසට යාබදව පිහිටා ඇත. 1972 වසර දක්වා මෙම ගොඩනැගිල්ල සෙනෙට් ගොඩනැඟිල ...

Close