අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ 75 වැනි නිදහස් දින පණිවිඩය

අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ 75 වැනි නිදහස් දින පණිවිඩය

Please follow and like us:

Close