ඵෙතිහාසික ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල 1948 වසරේ සිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිවහනයි.

The historic Republic Building has housed the Foreign Ministry since 1948

Home

April 19, 2024
April 18, 2024
April 16, 2024
April 12, 2024

View More

April 18, 2024
April 18, 2024
April 17, 2024
April 17, 2024

View More

December 13, 2023
August 11, 2023
July 8, 2022
December 10, 2021

View More

March 14, 2024
March 12, 2024
March 12, 2024
March 5, 2024

View More

 Ministry of Foreign Affairs
     Republic Building,
     Sir Baron Jayathilake Mawatha,
     Colombo 01,
     Sri Lanka
  +94 112 325 373, +94 112 325 375, +94 112 207 200, +94 112 207 207

  +94 112 446 091, +94 112 333 450, +94 112 430 220

  cypher@mfa.gov.lk

Copyrights © 2023. Ministry of Foreign Affairs. All Rights Reserved. Developed by Theekshana R&D

Close