ඵෙතිහාසික ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල 1948 වසරේ සිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිවහනයි.

The historic Republic Building has housed the Foreign Ministry since 1948

Home

November 27, 2023
November 21, 2023
November 21, 2023
November 17, 2023

View More

November 28, 2023
November 28, 2023
November 27, 2023
November 27, 2023

View More

August 11, 2023
July 8, 2022
December 10, 2021
October 7, 2021

View More

November 27, 2023
October 28, 2023
September 26, 2023
July 28, 2023

View More

 Ministry of Foreign Affairs
     Republic Building,
     Sir Baron Jayathilake Mawatha,
     Colombo 01,
     Sri Lanka
  +94 112 325 373, +94 112 325 375, +94 112 207 200, +94 112 207 207

  +94 112 446 091, +94 112 333 450, +94 112 430 220

  cypher@mfa.gov.lk

Copyrights © 2023. Ministry of Foreign Affairs. All Rights Reserved. Developed by Theekshana R&D

Close