ඵෙතිහාසික ජනරජ ගොඩනැඟිල්ල 1948 වසරේ සිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිවහනයි.

The historic Republic Building has housed the Foreign Ministry since 1948

Home

February 23, 2024
February 23, 2024
February 21, 2024
February 21, 2024

View More

February 22, 2024
February 22, 2024
February 22, 2024
February 22, 2024

View More

December 13, 2023
August 11, 2023
July 8, 2022
December 10, 2021

View More

February 18, 2024
February 9, 2024
January 17, 2024
December 11, 2023

View More

 Ministry of Foreign Affairs
     Republic Building,
     Sir Baron Jayathilake Mawatha,
     Colombo 01,
     Sri Lanka
  +94 112 325 373, +94 112 325 375, +94 112 207 200, +94 112 207 207

  +94 112 446 091, +94 112 333 450, +94 112 430 220

  cypher@mfa.gov.lk

Copyrights © 2023. Ministry of Foreign Affairs. All Rights Reserved. Developed by Theekshana R&D

Close