சீனாவுடனான இராசதந்திர உறவுகள்

சீனாவுடனான இராசதந்திர உறவுகள்

சீனாவுடனான இராசதந்திர உறவுகள்

 

1957 பெப்ரவரி 7ஆந் திகதி சீனாவுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close