2020 பொருளாதார மாநாடு மக்களை மையமாகக் கொண்ட பொருளாதார மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த ஒன்றுபடுமாறு ஜனாதிபதி தனியார் துறைக்கு அழைப்பு

2020 பொருளாதார மாநாடு மக்களை மையமாகக் கொண்ட பொருளாதார மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த ஒன்றுபடுமாறு ஜனாதிபதி தனியார் துறைக்கு அழைப்பு

Please follow and like us:

Close