நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை பாதுகாத்து அதன் செயற்பாடுகளை அரசியல் மற்றும் வேறு தலையீடுகளிலிருந்து நீக்குவதாக ஜனாதிபதி உறுதியளிப்பு

நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை பாதுகாத்து அதன் செயற்பாடுகளை அரசியல் மற்றும் வேறு தலையீடுகளிலிருந்து நீக்குவதாக ஜனாதிபதி உறுதியளிப்பு

Please follow and like us:

Close