කොරෝනා වෛරසය මඟින් එල්ල කරනු ලබන අභියෝගයෙන් ජය ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීහු මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරති

කොරෝනා වෛරසය මඟින් එල්ල කරනු ලබන අභියෝගයෙන් ජය ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීහු මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරති

PHOTO-2020-01-28-19-18-31_1 PHOTO-2020-01-28-19-18-32

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close