ස්වීඩනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ස්වීඩනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

ස්වීඩනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

1949 නොවැම්බර් 18 වැනි දින ස්වීඩනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කරනු ලැබිණි.

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close