තුර්කිය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

තුර්කිය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

තුර්කිය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා

තුර්කි ජනරජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරනු ලැබිණි.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close