එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

Please follow and like us:

Close