අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිං​හ මැතිතුමාගේ හජ් දින පණිවිඩය

Close